การศึกษาพิเศษออนไลน์

วิดีโอสื่อการสอนออนไลน์

05/06/2020 เกมส์ต่อคำศัพท์เพื่อพัฒนาการอ่าน
05/06/2020 การอ่านสะกดคำโดยการสร้างคำศัพท์
03/06/2020 การสอนวาดภาพพยัญชนะ โดยเทคนิค Sight words Ep2
02/06/2020 เทคนิคการสอน การจัดตารางเวลา
02/06/2020 เทคนิคการสอน Sight Words (สระ อา)
02/06/2020 เทคนิคการสอน Sight Words (สระ อี)
02/06/2020 เทคนิคการสอน Rod Pattern
02/06/2020 เทคนิคการสอนแบบ บูรณาการ
02/06/2020 เทคนิคการสอน Montessori
02/06/2020 การจัดกิจกรรมแบบนั่งร้าน
02/06/2020 สอนทำหนังสือเล่มเล็ก
02/06/2020 การสอนเปรียบเทียบโดยใช้เทคนิคPictures Scales
02/06/2020 สื่อการสอน เรื่อง หุ่นนิ้วมือ
02/06/2020 การสอนอ่านสะกดคำจากภาพพยัญชนะไทย
27/05/2020 การสอนวาดภาพพยัญชนะ โดยเทคนิค Sight words
25/05/2020 การสอนอ่านด้วยเทคนิค slide word
25/05/2020 task Analysis
22/05/2020 เทคนิคการสอน Picture Story
22/05/2020 การสอนอ่านเขียนด้วยเทคนิคสร้างคำศัพท์ใหม่
22/05/2020 เทคนิคการสอน Picture Story
22/05/2020 สอนอ่านเขียนด้วยเทคนิคความคิดแวบแรก
05/05/2020 เทคนิค Task Analysis ในการเขียนพยัญชนะ
05/05/2020 เทคนิค Words Group
05/05/2020 เทคนิค Sight words
05/05/2020 เทคนิคความคิดแวบแรก
05/05/2020 การจัดตารางเวลา
05/05/2020 เทคนิคนั่งร้าน
05/05/2020 เทคนิค Number Follow
05/05/2020 สอนการบวกเลขด้วยตารางหมุด

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
โทร 0 5390 8300 ต่อ 73188